Vilkår og betingelser for brug af hjemmeside

LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE VILKÅR OG BETINGELSER FORUD FOR BRUG AF DENNE HJEMMESIDE

Opdateret 8.august 2006

Denne hjemmeside drives af Marsh A/S ("Marsh"), som af Finanstilsynet har tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed (i henhold til Lov om forsikringsformidling). Læs venligst nedenstående vilkår og betingelser grundigt. Ved at gøre brug af hjemmesiden har De accepteret disse betingelser, herunder Marsh's politik for datafortrolighed. Såfremt De ikke kan acceptere betingelserne, beder vi Dem forlade hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Vilkår og betingelser for brug

 1. Selvom Marsh har bestræbt sig for at sikre, at informationen på denne hjemmeside var korrekt, da den blev inkluderet, bør De være opmærksom på, at Marsh ikke påtager sig ansvaret, hvis informationen skulle vise sig at være ufuldstændig, unøjagtig eller forældet.

 2. Bortset fra hvor det udtrykkeligt er nævnt, er Marsh ikke ansvarlig for indholdet eller brug af nogen hjemmesider.

 3. Al nuværende og fremtidig ophavsret, varemærke og anden intellektuel ejendomsret i relation til denne hjemmeside tilhører Marsh og vores licensgiver. De erhverver ingen ret til hjemmesiden udover en begrænset ret til at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. De accepterer at beskytte Marsh's og vores licensgivers ejendomsret og er indforstået med straks at underrette Marsh skriftligt (se kontakt nedenfor), såfremt De bliver opmærksom på uautoriseret adgang eller brug af hjemmesiden, som måtte krænke enhver ejendomsret.

 4. Det er tilladt at printe eller downloade information og indhold fra denne hjemmeside til eget ikke-kommercielt brug eller til ikke-kommercielt brug i Deres organisation/ virksomhed. De må ikke udbyde til salg eller sælge eller distribuere over noget medium nogen del af hjemmesiden eller dens indhold. Det er ikke tilladt at inkludere nogen del af hjemmesiden som en del af en anden hjemmeside, hverken som hyperlink eller andet, medmindre Marsh skriftligt har givet sin tilladelse hertil. For at søge om tilladelse kan De enten maile eller skrive til Marsh (se kontakt nedenfor) med følgende oplysninger: (a) Deres navn eller navnet på teknisk kontaktperson med ansvar for link(ene); (b) navnet på Deres virksomhed; (c) mail-adresse og telefonnummer til Dem eller teknisk kontaktperson med ansvar for link(ene), og (d) adresse(r) på hjemmeside, hvor link(ene) til hjemmesiden vil fremgå. De må ikke bruge Marsh's navn eller misbruge Marsh's varemærke på nogen måde.

 5. De må ikke anvende denne hjemmeside i ulovligt øjemed, og herunder accepterer De, at De ikke vil sende, bruge, kopiere, poste eller tillade afsendelse, som er ærekrænkende eller uanstændig, eller som er fornærmende, usømmelig eller brud på privatlivets fred. De accepterer ikke at sende uopfordret salgs- eller reklamemateriale, spam eller lignende materiale eller nogen form for massefremsendelser, som kan forstyrre hjemmesidens drift eller andre besøgendes brug af hjemmesiden.

 6. Marsh forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, omdanne, ændre, indstille eller permanent afbryde hele eller dele af hjemmesiden og at begrænse eller forbyde adgang hertil.

 7. Den information, vi får via hjemmesiden, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet på anden vis end i overensstemmelse med vores politik for datafortrolighed eller Deres instruktioner.

  I den daglige servicering af vores kunder vil informationen være tilgængelig inden for Marsh & McLennan Companies Group ("MMC"), og kan anvendes både til analyser og statistiske formål og forebyggelse af kriminalitet. Den kan overføres til andet land, herunder lande uden for EU med disse formål for øje og af systemadministrative grunde. Den kan også anvendes til at informere vores kunder om produkter og serviceydelser, som vi finder, kan være af interesse for disse.

  Når vores kunder forsyner os med information, som indeholder personlige data (navne, adresser, eller anden information som refererer til nulevende personer), vil vi opbevare og anvende den information for at udføre normale forsikrings- og andre serviceydelser over for disse kunder under den forudsætning, at de personer, som data referer til, er informeret om baggrunden for at indhente data og den kendsgerning, at data gøres tilgængelige over for 3. part i form af MMC selskaber.

 8. De accepterer hermed at skadesløsholde Marsh for omkostninger, krav, skader og skadeserstatninger (inklusive retslige omkostninger), som Marsh har påtaget sig, eller som pålægges Marsh som følge af Deres misbrug af denne hjemmeside eller Deres brud på disse vilkår.

 9. Selvom denne hjemmeside måtte indeholde links til andre hjemmesider, så har Marsh ikke kontrol over sådanne sider. Marsh kan ikke påtage sig ansvar for korrektheden eller andet af indhold, eller for sikkerheden for anvendelse af sådanne sider. Deres brug af sådanne sider sker på Deres egen risiko.

 10. Hvis De bryder disse vilkår, Marsh har mulighed for at ophæve Deres adgang til hjemmesiden og nægte at give Dem yderligere adgang hertil.

 11. Denne hjemmeside er stillet gratis til Deres rådighed uden form for indeståelse eller garantier, medmindre dette specielt er nævnt. Marsh påtager sig intet ansvar over for Dem (bortset fra tilfælde af personskade eller dødsfald forårsaget ved vor uagtsomhed eller bortset fra svig) forårsaget af eller i forbindelse med denne hjemmeside. Deres eneste mulighed er at afbryde brugen af hjemmesiden. Marsh's ansvar vil ikke være begrænset i tilfælde af dødsfald eller personskade direkte forårsaget ved forsømmelse fra Marsh's side.

 12. Disse vilkår kan ændres af Marsh fra tid til anden. Deres brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer udgør Deres accept af disse ændringer.

 13. Disse vilkår og betingelser og indholdet af hjemmesiden er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion.

 14. Spørgsmål eller forespørgsel, som De måtte have i relation til hjemmesiden eller i relation til Marsh, kan sendes til os på følgende adresse:

Marsh A/S
Teknikerbyen 1
DK-2830 Virum